Activiteit

'Planten van het Solidariteitsnetwerk' - 'Planting the Solidarity Network'

donderdag 8 april 2021 , 19:00 - 21:00 uur

We wensen jullie een geweldig begin van de lente met veel voeding voor jullie en jullie ontkiemende zaailingen. We nodigen jullie graag uit voor de follow-up van de Winter Webinars op: donderdag 8 april, 19.00 - 21.00 uur. We bieden een bijeenkomst aan, waar we ons opkomende ‘Solidariteitsnetwerk Buurtuinen Amsterdam’ samen kunnen planten, over 2 weken.

Hieronder vind je ons voorstel voor een agenda voor de bijeenkomst. We staan heel open voor aanvullingen en alternatieve punten op de agenda. Elke vorm van feedback is waardevol. Bijvoorbeeld: Wij geven prioriteit aan het opzetten van een sociale contactstructuur om makkelijk te communiceren en solidair met elkaar te zijn.

Hier zijn de optionele agendapunten: Is er iets dat we hebben gemist? Laat het ons weten :) 

Agenda / schema:
10-15 minuten IJsbreker / hartverwarmer - wat ontkiemt  er in jullie gemeenschappelike buurttuin?
15 minuten Samenvatting - Wat hebben we tot nu toe gedaan en bereikt als netwerk?
20 minuten Open ronde - aanbiedingen om het solidariteitsnetwerk te voeden?
3 minuten ‘Stretchen net als planten’ met Vincent (pauze / opfriscursus)
10-15 minuten Website-voorstel en feedback delen
25-45 minuten Samen Besluiten - hoe communiceren we en waarvoor?
- signalgroep, waarvoor? Ja/Nee?
- e-mailgroep, waarvoor? Ja/Nee?
- seizoensgebonden solidariteitsbrief, waarvoor? Ja/Nee?
- gemeenschappelijke kennisbibliotheek, waarvoor? Ja/Nee?
- aansluiten bij platform Buurtgroen020, waarvoor? Ja/Nee?
5-10 minuten Afsluiting met het spontane en ceremoniële planten van het Solidariteitsnetwerk

In de bijlagen delen we nogmaals het ‘rapport over meest voorkomende uitdagingen’ en een handleiding voor hoe we te werk zijn gegaan om dit peer-to-peer netwerk op te zetten. Lees deze door om je inspiratie te ontkiemen (als dat nodig is) voor de solidariteits initiatieven die je wilt aanbieden aan het netwerk. Dit kunnen jullie delen tijdens de bijeenkomst om het netwerk te planten.

We kijken er echt naar uit om opnieuw verbinding te maken en om meer samen te werken,

Dank voor al jullie enthousiasme en jullie bijdragen!

Groene en gezonde lente wensen,

Rowe, Toby en Vincent
zaaiers en kwekers van het Solidariteitsnetwerk Buurtuinen Amsterdam

_________________________EN___________________________


Dear community food gardeners,

Wishing you a great start to Spring with lots of nourishment for you and your sprouting seedlings. We’re happy to invite you to the follow-up of the winter webinar series on Thursday 8th of April. Here we offer to facilitate an assembly where we can plant our emerging ‘Solidariteitsnetwerk Buurtuinen Amsterdam’ together.

Below we share our proposal of an agenda for the assembly. We are very open and welcoming of alternatives, additions to the agenda. Any form of feedback is appreciated. For example, we have prioritised setting up social infrastructure to easily communicate and be in solidarity.

Here we share some options to consider, is there anything we have missed?

Agenda/Schedule:

10-15 minutes Ice breaker/heart warmer – what’s growing at your community garden?

15 minutes Summary – What have we done and achieved so far as a network?

20 minutes Open round of offerings to nourish the solidarity network?

3 minutes ‘Stretching as plants’ with Vincent (break/refresher)

10-15 minutes Website proposal and sharing feedback

25-45 minutes Deciding Together (Co-Decision) – how do we communicate and what for?

- signal group what for? yes/no?

- email group what for? yes/no?

- seasonal solidarity letter what for? yes/no?

- common knowledge library what for? yes/no?

- joining Buurtgroen020 platform what for? yes/no?

5-10 minutes Closing with a spontaneous and ceremonial planting of the solidarity network

We share (as attachments) some outputs from this collective process: the 'most common challenge report' again and a guide to how we have tried to seed and nourish this peer-to-peer network. We hope they can sprout your imagination (if needed) for any solidarities you may wish to offer to the upcoming planting of the network.

Really looking forward to reconnecting and cooperating more,

Thanks again for all your enthusiasm and contributions,


Green and healthy spring wishes,

Rowe, Toby and Vincent
seeders and nourishers of the Solidariteitsnetwerk Buurtuinen Amsterdam

 

Locatie
Online, mail toby@aseed.net voor de link
Kosten
Gratis
Kosten toelichting
Gratis voor iedereen, dankzij ondersteuning van het EU Youth Solidarity Corps en van het Fonds voor Nieuw-West!
Doelgroep
Iedereen (alle leeftijden)
Illustration
 
Documenten
Deel dit: